هدیه شما- Your Gift

“خدمت به دیگران کرایی است که ما برای جای خود در زمین می پردازیم.” ~ محمد علی. برای کمک به افغانها و برای به تحقیق رسانیدن برنامه های خیرخواهانه دلخواه تان بایستید، داوطلب شوید و یا اعانه بدهید. کمک شما می توانید باعث نجات یک کودک کارگر و یا حتی یک خانواده افغان شود. برای معلومات بیشتر با هدیه به تماس شوید. هدیه به شما کمک می کند به دیگران کمک کنید[email protected]

Service to others is the rent you pay for your room here on earth.” ~Muhammad Ali. To help Afghans and to make your dream service projects come true, stand up, volunteer and donate. Your help can save the life of a child laborer or even an entire family. Hadia helps you help others. For more info, contact: [email protected]