عکس های هدیه- Photo Gallery

نمایشگاه «خانه خوب من» از نقاشی های کودکان

کودکان هنگام صرف غذا

گشایش نمایشگاه توسط دو تن از کودکان پرورشگاه شاهد

برنامه هدیه ای برای کودکان

A Gift for Children-Book Launch and Fundraising Event

دعوت نامه

مهمانان برنامه

مهمانان برنامه

خوشآمدگویی

نمایش نقاشی های کودکان

یک طفل افغان جیب خرجی خود را هدیه می دهد

عکس دسته جمعی اعضای هدیه در کابل و عضو مهمان از هرات، بانو خدیجه درمان